If you want blood, you got it.

Shirley don’t play games, yo.