Wandering, searching.

Where’s John Wayne when you need him?